Tillståndsbedömning

Tillståndsbedömning

Vi har stor erfarenhet av att planera och genomföra tekniska utredningar. Vi leder och föreslår åtgärder och omfattning av materialprovning, upprättar förslagsritningar och kostnadsbedömer åtgärdsförslag. Vid arbetet med ovanstående är den stora andelen disputerade hos Betong och Stålteknik en tillgång då vi är skolade i att planera utredningar med ett vetenskapligt angreppssätt.

byggnader uppförda i raac-betong

Vi erbjuder hjälp till industrier och andra fastighetsägare med tillståndsbedömning samt framtagande av åtgärdsförslag för byggnader som är uppförda i lättbetong av typen RAAC (Reinforced autoclaved aerated concrete). I Sverige uppfanns lättbetongen på 1920-talet och produktionen var som störst under 60- och 70-talet och armerade takkonstruktioner, armerade bjälklag och liknande användes flitigt vid uppförande av t ex industrilokaler, kontor och bostäder.

Lättbetongen av typen RAAC kallas ibland även gasbetong och materialet har producerats under flera varumärken.

Byggnadsdelar uppförda i RAAC-betong (autoklaverad lättbetong) och framförallt armerade byggnadsdelar såsom bjälklag och tak, som inte underhållits korrekt (läckage, felaktiga håltagningar o d) riskerar att erhålla nedsatt bärighet. Ras kan uppstå om nedbrytningen får fortgå. Byggnadsdelar kan kollapsa utan förvaring vilket är ett påtagligt problem som en fastighetsägare ska ha visshet om och hantera.

Bostek har mångårig erfarenhet av att bedöma lättbetongkonstruktioner och avhjälpa eventuella brister.

provtagning

Vi utför materialprovning på betong, tätskikt och trä. Vi har stor erfarenhet i att leda och utföra provtagning i samband med undersökningar och fönsterundersökningar. Vi strävar alltid efter att utföra provtagningen själva i samband med en utredning då denna ger värdefull information om det aktuella objektet. Givetvis eftersträvas även att provtagningen samtidigt skall utföras till lägsta kostnad och utan att skada befintlig konstruktion.

Under decennier har vi arbetat med materialprovning för både äldre och modern betong och har därför mycket stor erfarenhet av att okulärgranska och bedöma borrkärnor. Vi utför provtagning i betong med avseende på hållfasthet i form av tryck- och spräckprover. Vi borrar ut betongkärnor för utvärdering av betongs sammansättning och struktur (luftporstruktur, vct, porfyllnad, ASR o d) med hjälp av tunnslip och kemisk analys (SEM). Även provtagning med avseende på klorider och karbonatisering samt bedömning om risk för korrosion och dess inverkan på strukturen utförs frekvent.

STål

Vi har mångårig erfarenhet av materialprovning både för äldre och modernt stål. I uppdragen ingår normalt ledning och planering av undersökningen, provtagning och analys av erhållna värden. Typiska parametrar är svetsbarhet, hållfasthet, brottmekaniska egenskaper, kemisk sammansättning med avseende på åldring, status hos färgsystem, färganalys på befintlig färg med avseende på miljö och hantering av färgrester. I arbetet ingår ofta även mätningar av töjningar (spänningar) och bedömning av kvarvarande kapacitet med hänsyn till utmattning med beaktande av stålets kemiska sammansättning, hållfasthet, brottmekaniska egenskaper, korrosionsgrad, statisk redundans och risk för oförutsedda händelser såsom urspårning, påkörning eller liknande.

Mätning/Oförstör-ande provning

Vi är ledande inom töjningsmätningar på anläggningskonstruktioner i drift. Vi utför årligen ett antal kort- och långtidsmätningar av töjningar (spänningar) för att kunna bedöma kvarvarande lastkapacitet m h t statik i bärighetsberäkningar och utmattning vid utmattningsutredningar. Vi tar även fram lastkollektivt och utför utredningar rörande kvarvarande utmattningskapacitet för stål och betong.

Även andra typer av oförstörande provning såsom smash-metoden används som ett verktyg för att effektivt kunna scanna omfattningen av skador på tätskikt och betong på stora ytor. Sprickövervakning, prismor och inklinometrar används också löpande vid övervakning av trafikerade byggnadsverk.