Projektering

Projektering

Projektering är ett samlingsnamn för att planera och redovisa hur man ska bygga för att uppfylla samhällets krav. Ofta handlar det om att material och produkter används på ett korrekt sätt för att uppnå bärförmåga, stadga och beständighet. För broar och samhällsbyggnationer handlar det ofta om så lång tid som 120 år framåt i tiden.

Om ett byggnadsverk skall klara 120 år behövs ett planerat underhåll, och en del punktinsatser såsom reparation av utsatta konstruktionsdelar och utbyte av t.ex. tätskikt och andra delar som har kortare teknisk livslängd än konstruktionen i övrigt.

Vi utför ofta projekteringar för denna typ av reparationer, det blir ett naturligt steg efter en skadeutredning och tillståndsbedömning. Vi projekterar även vid nyproduktion – ofta i samarbete med andra företag. Med vår spetskompetens inom äldre konstruktioner och kunskap om vad som ofta behöver repareras kan vi bistå till att den nya konstruktionen får ett bättre planerat underhåll – och om möjligt utforma konstruktionen för att tillse så att skadorna inte ska uppkomma i kända problemområden.

Projektering innefattar flera olika delmoment, som presenteras nedan. Men slutresultatet ska alltid leda till att en entreprenör förstår hur material, utförande och kontroll ska hanteras för att byggnadsverket ska få de egenskaper som samhället kräver.

Ritningar / Cad

Flera medarbetare producerar traditionella CAD-ritningar för projekt såsom

Betongreparationer

Brobyten, där överbyggnaden rivs och ersätts av en ny bro. Ofta kan en kran lyfta dit broarna i delar.

Tätskiktsbyten, som en del av underhållsprocessen.

Tunnelreparationer, där vi projekterar åtgärder som kan utföras under samordnade driftstopp / trafikavstängningar.


3D-CAD

Vid avancerade projekt kan 3D vara ett alternativ för att tydliggöra hur olika byggnadsverk förhåller sig till varandra, eller till berg, marknivåer och dylikt. Ju mer av samhällsbyggnationen som är färdig runt omkring det som ska byggas, ju mer gynnsamt kan det vara att se i verkliga dimensioner hur t.ex. en entreprenad faktiskt kan utföras.

Tekniska beskrivningar

Tekniska beskrivningar är tillsammans med ritningarna den huvudsakliga arbetshandlingen som ska beskriva hur arbetet ute i fält ska gå till. Det redovisar vilka krav som ska gälla och vilka material som ska användas.

För broar, och större projekt, så används det branschgemensamma ”AMA Anläggning”, Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar för anläggningskonstruktioner. Det bidrar till att anbudsgivarna får ett tydligt underlag för vad som ska prissättas – och kunden därmed får jämförbara anbud.

AF-delar och granskning

Administrativa föreskrifter – ”AF-delar”

De Administrativa Föreskrifterna, den s.k. AF-delen, utgör grunden för kontraktet mellan en byggherre och en utförare. Det författas som en del av förfrågningsunderlaget som ska prissättas, och reglerar förhållandet mellan en byggherres och en entreprenörs organisationer.

Vi hjälper ofta upphandlare på kommunala och statliga beställarorganisationer att skriva in projektspecifika texter vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling, ”LOU”.

Granskning

Vi har flera medarbetare som arbetar aktivt med granskning av andra konsulters handlingar. Både inom underhåll och reparationer, men även nybyggnation av konstbyggnader såsom kajer, broar och stödkonstruktioner.