Övriga tjänster

övriga tjänster

BAS-U/BAS-P

Betong &Stålteknik bistår projekten med byggarbetsmiljösamordnare för såväl planering och projektering som för utförande, s.k. BAS-P och BAS-U.

Besiktningar

Bostek och dess samarbetspartners utför årligen ett flertal för-, slut- och garantibesiktningar inom stål- och betongbyggnad. Vi bistår också som tekniskt stöd vid entreprenadbesiktningar samt bistår olika projekt med planering av förbesiktningar och slutbesiktningar.

brojour, lcc/lca, mätningar

Brojour

Betong &Stålteknik har även sedan många år brojour åt Trafikkontoret, SL genom Infranord, SL genom Strukton, Trafikverket, Nacka Kommun och Huddinge Kommun. Bostek och dess samarbetspartners har sedan decennier, dygnet runt, alla dagar, varit ansvariga för brojouren för ett flertal kommuner i Storstockholm (däribland Nacka Kommun), SL och Trafikverket. Otaliga incidenter såsom påsegling (Lodbrok, Essingeleden), påkörning pelare, påkörning överbyggnad, brand under stålbroar och brand under betongbroar har hanterats på mycket kort tid. Detta är vitalt för Storstockholm där även en mindre incident kan medföra mycket stora trafikstörningar på både vägnät och för kollektivtrafik. I Storstockholm sker i genomsnitt minst en påkörning per vecka som kräver jourutryckning men mörkertalet är stort då många smiter från en påkörning.

LCC/LCA

Life Cycle Assessment (LCA) och Life Cycle Cost (LCC) ingår i planering och framtagande av drift- och underhållsplaner och arbetsprogram för förebyggande och avhjälpande underhåll samt reinvestering för hela bestånd av anläggningskonstruktioner åt både små och stora beställare och små och stora kommuner.

Mätningar

Betong och Stålteknik är ledande inom töjningsmätningar på anläggningskonstruktioner i drift. Betong och Stålteknik utför årligen ett antal kort- och långtidsmätningar av töjningar (spänningar) för att kunna bedöma kvarvarande lastkapacitet m h t statik i bärighetsberäkningar och utmattning vid utmattningsutredningar. Betong och Stålteknik tar även fram lastkollektivt och utför utredningar rörande kvarvarande utmattningskapacitet för stål och betong. Även andra typer av oförstörande provning såsom smash-metoden (egen utrustning) används frekvent av Betong och Stålteknik som ett verktyg för att effektivt kunna scanna omfattningen av skador på tätskikt och betong på stora ytor. Sprickövervakning, prismor och inklinometrar används också löpande vid övervakning av trafikerade byggnadsverk.

regelverk,utbildning, utveckling

Regelverk

Bostek jobbar aktivt inom revidering och utveckling av regelverk. Bostek medverkar inom revidering och vidareutveckling av AMA-ANL. En medarbetare är medlem i kommittéer som arbetar med framtagning av ny Eurokod 2 för dimensionering av betongkonstruktioner (TG 7) samt implementering av europeiskt regelverk avseende betong i Sverige (SIS TK 556). Bostek medverkar i revideringen av nya utgåvan av Betonghandboken Material. Bostek har därmed möjlighet att reagera tidigt på förändringarna inom regelverket i sin verksamhet. Tvärtom så kan även återkoppling, baserad på observerade problem i praktiken, ges till standardisering och implementeras där.

Utbildning

Fyra av medarbetarna arbetar aktivt som föreläsare på ett flertal av RISE CBI:s kurser inom betongteknik (klass 1 och 2), reparationsteknik och vattenbilningsteknik.

Utveckling

Betong och Stålteknik har jobbat under många år med framtagning av specialmaterial, materialtester och planering, instrumentering samt genomförande av fullskaliga försök för det planerade slutförvaret för förbrukat kärnbränsle åt Svensk Kärnbränslehantering.

Betong & Ståltekniks har aktivt drivit utveckling och implementering av rostfri armering för byggnadsverk redan till Bronorm 2004 vilket idag resulterat i att materialet finns implementerat i samtliga regelverk såsom TTDOK Krav Brobyggnad, Anl AMA m fl. Rostfri armering används idag frekvent vid både nyuppförande och reparationer.

Vidare har Betong & Stålteknik aktivt deltagit vid implementering av rostfria stålbroar i anläggningsbranschen. Så som arbetet med utbytet av Söderströmsbron (ca 1 km järnvägsbro i rostfritt stål). Rostfritt stål används idag frekvent vid både nyuppförande och reparationer.

Betong & Stålteknik har även tagit fram helt nya betongtyper med mer än halverad klimatpåverkan (CO2). Tekniken har använts vid över 10 000 m² pågjutningar byggnadsverk och även erhållit miljöpris för arbetet. Betong & Stålteknik har aktivt medverkat till att nya vattentäta fogar vilka kan motstå vattentryck utifrån på upptill 2,5 m vattenpelare har använts med framgång vid ett flertal högtrafikerade tråg och tunnlar i Sverige. Installationerna har varit de första i sina slag och lösningen används numera av TRV vid läckage i tråg och tunnlar med motsvarande förutsättningar.

Betong & Stålteknik har aktivt medverkat och utvecklat en förenklad metod för gjutning av krönbalkar i delvis vattenfylld form. Metoden möjliggör snabbare och säkrare gjutningar av vattennära konstruktioner. Gjutning av krönbalkar i delvis vattenfylld form har genomförts på ett flertal ställen i Storstockholm och på Västkusten under de senaste åren. Metoden har även implementerats i senaste utgåvan av AMA-ANL.