Sprickbegränsning

sprickbegränsning

Betong & Stålteknik är idag ledande beträffande sprickriskberäkningar för ung och hårdnande betong och därtill hörande problemställningar och åtgärder för anläggningskonstruktioner där beständighet är av vikt. Betong & Stålteknik utför sprickriskberäkningar enligt AMA-ANL åt entreprenörer, stora konsultföretag och beställarorganisationer. Betong & Stålteknik har stor erfarenhet av att bedöma temperaturförlopp i ung betong samt tillhörande problem och motåtgärder.

Att minimera förekomsten av temperaturframkallade sprickor i betongkonstruktioner har varit en självklarhet sedan Trafikverket etablerade krav 1994 i dåvarande Bronormen (nu AMA-ANL) - den ”Svenska Sprickmodellen”. Sverige är unikt och leder denna utveckling av kravställning, materialprovning, prognosmetoder och åtgärdsinsatser på arbetsplats bl.a. genom omfattande nationell forskning. De åtgärder som vidtas, baserat på beräkningar för enskilda objekt, har inneburit enorma besparingar främst avseende DoU kostnader genom minskning av sprickförekomst men även genom optimering av motåtgärderna.

Betong & Stålteknik bistår med beräkningar och arbetsbeskrivningar vid uppförande av bl.a. broar, tunnlar, dammar och vattentäta huskonstruktioner. Viktiga parametrar som framdrift, ekonomi och generell genomförbarhet beaktas i planering av sprickreducerande åtgärder. Temperaturanalysen används vid planering av vinteråtgärder och för att främja hållfasthetstillväxt i betongkonstruktioner där så erfordras.

Betong & Stålteknik arbetar aktivt med metodutveckling och framtagning av nya beräkningsverktyg inom området, bl.a. genom egna forsknings- och utvecklingsprojekt, SBUF-projekt men även genom handledning av examensarbetare. Betong & Stålteknik jobbar med utveckling av nya beräkningsmetoder och -verktyg inom ämnet temperatursprickor som implementeras sedan i den dagliga verksamheten. Nya metoder och verktyg ger möjlighet till förfinade beräkningar som leder till att Beställare får beständiga konstruktioner. Betong och Stålteknik har medverkat i framtagning av en ny metod för beräkning och implementering av tvånget i sprickriskberäkningar. En medarbetare forskar på deltid hos Luleå Universitet som doktorand. Tidigare har SBUF projekt inkluderande examensarbeten genomförts framgångsrikt inom ämnet temperatursprickor.

Betong och Stålteknik anlitas regelbundet av stora beställare som TRV för att granska sprickriskberäkningar inom stora projekt, t.ex. förbifart Stockholm.