Entreprenadstöd

Bygg- och projektledning

En byggledares huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats. Som byggledare medverkar vi från upphandlingen av entreprenörer. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi entreprenaden så att kostnad och kvalitet hamnar på den nivå som beställaren planerat för, och krav på miljö och arbetsmiljö efterlevs. Byggledaren säkerställer att kontraktet mellan byggherren och entreprenören efterlevs avseende t.ex. tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö. Om frågor eller oförutsedda förutsättningar upptäcks så sköter byggledaren kontakt med konstruktörer och projektörer för att hitta nya anpassade lösningar.

Byggledaren

På byggmöten följer byggledaren upp kontinuerligt upp och bevakar utförandet bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidsplaner och kostnader samt rapporterar till projektledningen/kunden. För uppföljning av produktionsresultat används istället syner som protokollförs vid behov. Mot slutet av projektet samlar byggledaren in material såsom egenkontroller, protokoll och andra dokument för överlämnande till beställaren och dennes drift- och underhållsavdelning. Byggledningens innehåll är relativt renodlat och med projektledning avses här ett utökat stöd för beställaren. Där byggledaren begränsas till projektets utförande och uppföljning så har projektledaren ett mer djupgående ansvar och kan även företräda beställaren i form av ’ombud’ i entreprenaden.

Teknisk stöd

I projekt som är tekniskt svåra men där beställaren redan har en byggledningsorganisation bistår vi med att hantera de tekniska delarna genom syner av utförande, granskning av lösningar och ofta förslag på tekniska lösningar. Rollen som tekniskt stöd varierar kraftigt utifrån behov i respektive projekt.

Expertstöd

Vi har ett flertal medarbetare med djup teknisk kompetens, varav några av dem är tekniska doktorer och flertalet har mångårig erfarenhet ifrån arbete i entreprenader på olika sätt och i olika roller.